Zakończenie projektu inwestycyjnego „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych”

W dniu 30.08.2019 nastąpiło zakończenie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych”. Projekt był realizowany od 27.05.2015, tj. daty złożenia wniosku patentowego w Urzędzie Patentowym. Projekt zrealizowano we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego SA oraz Santander Bank Polska SA w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 10 755 000,00 zł netto. Otrzymana dotacja opiewała na kwotę 5 369 449,99 zł.

W ramach projektu Spółka wdrożyła w swoim zakładzie produkcyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim własną, opatentowaną technologię cięcia bloków kamiennych za pomocą zmodyfikowanych traków ramowych. Kluczowymi dostawcami w ramach projektu były podmioty o kapitale polskim. Realizacja przedsięwzięcia spowodowała wzrost zatrudnienia w firmie oraz poprawiła jakość produkowanych i oferowanych wyrobów zwiększając konkurencyjność zakładu w regionie.

GRANIT-COLOR - traki - zakończona inwestycja

Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończniem ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Zakład Kamieniarski "GRANIT" Hurtownia Nagrobków Tadeusz Książek
ul. Staszowska nr 21, lok. a, 27-570 Iwaniska
NIP: 8631009233

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu
NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 listopada 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 14-11-2018

Numer ogłoszenia
1147119

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Damian Atroszczak, tel. +(48) 733-788-978, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż suwnicy zewnętrznej o udźwigu minimum 25 Mg niezbędnej do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej lub używanej suwnicy zewnętrznej o udźwigu minimum 25 Mg wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jej wykorzystania w działalności operacyjnej Zamawiającego, w szczególności wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku oferty suwnicy używanej, suwnica nie może być starsza niż 30 lat, musi być w bardzo dobrym stanie technicznym (suwnica nie może być skorodowana) oraz dla tego typu suwnicy musi być zapewniony dostęp do części zamiennych na rynku polskim. Wykonawca dostarczy i zamontuje w zakładzie produkcyjnym Spółki suwnicę zewnętrzną o udźwigu minimum 25 Mg charakteryzującą się poniższymi parametrami:
a) Suwnica bramowa - symetryczna
b) Udźwig minimum 25 Mg
c) Rozpiętość suwnicy od 30m do 35m (5m do 7,5m – 20m – 5m do 7,5m)
d) Wysokość podnoszenia od 8m do 9m
e) Szerokość podtorza (odległość pomiędzy osiami szyn jezdnych) - 20m
f) Ciężar suwnicy do 30 Mg
g) Pracująca na torowisku o długości minimum 60m (Przedmiot zamówienia nie obejmuje torowiska)
h) Co najmniej dwie prędkości podnoszenia: pierwsza prędkość podnoszenia w zakresie od 3,5 do 4,0 m/min. oraz druga prędkość podnoszenia w zakresie od 0,5 do 0,8 m/min. (tzw. podnoszenie precyzyjne)
i) Co najmniej dwie prędkości jazdy wciągarki: pierwsza prędkość w zakresie od 20 do 30 m/min. (do jazdy szybkiej) oraz druga prędkość w zakresie maksimum 5 m/min. (do jazdy precyzyjnej)
j) Co najmniej dwie prędkości jazdy suwnicy: od 30 do 35 m/min oraz od 5 do 8 m/min.
k) Sterowanie radiowe
l) Suwnica dostosowana do pracy na zewnątrz

Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór suwnicy nastąpi po przeprowadzeniu m.in. testu parametrów pracy i wydajności u Zamawiającego w obecności i pod nadzorem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: Maksymalny termin realizacji zamówienia to 126 dni. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ignacego Boernera, działka nr. ew. 4/21. Dostawa powinna być zapakowana w sposób umożliwiający transport i rozładunek przy użyciu wózka widłowego i suwnicy.

Wykonawca zamontuje maszynę na istniejącym torowisku. Zamawiający umożliwia dokonanie oględzin miejsca montażu, po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowanego Wykonawcę potrzeby dokonania oględzin pisemnie lub drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oględziny będą możliwe od dnia publikacji niniejszego zapytania ofertowego do dnia upływu terminu składania ofert, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Kod CPV
34954000-9

Nazwa kodu CPV
Suwnice bramowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, a w przypadku kiedy podpisana z wybranym Wykonawcą umowa będzie przewidywać wpłatę zaliczki, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłaty zaliczki. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 126 dni.

Załączniki:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg
Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”
Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy nie powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.

2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

3. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

4. Dodatkowe warunki: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:

a) wniosą wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040
0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
• po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona
dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

b) W przypadku oferty suwnicy używanej, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumentację techniczną i fotograficzną suwnicy wraz z ostatnimi badaniami i niezbędnymi odbiorami. Wymaga się dokumentów w języku polskim a w przypadku jeżeli dokumentacja suwnicy jest sporządzona w innym języku, wymaga się dołączenia do oferty tłumaczenia dokumentów na język polski. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować suwnicę w stanie kompletnym (w całości). Nie dopuszcza się przesłania dokumentacji technicznej i fotograficznej zdemontowanych części wchodzących w skład suwnicy.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą dokumentacji technicznej i fotograficznej suwnicy oraz zaświadczeń z odpowiednich instytucji lub urzędów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin suwnicy przed dokonaniem wyboru Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania umowy, udzielonej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja dobrego wykonania umowy winna być wystawiona na kwotę nie większą niż 50% wartości oferty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji zwrotu zaliczki/zaliczek, na wypadek jej/ich wypłacenia przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki/zaliczek winna zostać udzielona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki, winna być wystawiona na kwotę przewidywanej do wypłaty zaliczki/zaliczek.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości nie większej niż 0,2% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowy zapisu, że odbiór Przedmiotu Zamówienia nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie suwnicy, w szczególności pozytywnej decyzji dopuszczającej suwnicę do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca zostanie zobowiązany do pozyskania ww. pozwoleń i przepisania ich na rzecz Zamawiającego lub pozyskania ww. pozwoleń w imieniu Zamawiającego – przed odbiorem końcowym Przedmiotu Zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

a) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
• W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
• W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
c) Warunki zmian:
• Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
• Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
• Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Dokumentacja techniczna, fotograficzna oraz, w przypadku oferty suwnicy używanej, badania i odbiory suwnicy.
5. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
6. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Lp. 1. Cena – waga kryterium: 70%.
Lp. 2. Okres gwarancji – waga kryterium 30%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena i okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 70 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 70.
Waga tego kryterium: 70%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji.
30 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji: 30.
Waga tego kryterium: 30%.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+G
gdzie:
O – ocena
C – cena
G – okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia:
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Długa 24
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu
784571028

NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00

Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 października 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg.

Wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z powodu przekroczeniu budżetu projektu. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.