ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków

Zapytanie ofertowe NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia
1092525

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i/lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.
Złożona w wersji papierowej oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie;
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazania do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków, narzędzi do traków, sterowania oraz zasilania traków, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych”.

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z następujących głównych elementów:
1. Dostawy i montażu nowych zestawów (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składających się z ramy, wahaczy, systemu chłodzenia, systemu mocowania brzeszczotów tnących, systemu napędu pionowego ruchu wahaczy, systemu hydraulicznego naprężania brzeszczotów oraz dodatkowego osprzętu niezbędnego do realizacji tego elementu zamówienia.
2. Dostawy i montażu narzędzi (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składających się z kompletu narzędzi diamentowych do cięcia bloków granitu.
3. Dostawy i montażu systemu sterowania (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składającego się z automatyki i sterowania z wizualizacją pracy traka i zadanych parametrów na panelu sterowania, z możliwością sterowania automatycznego i ręcznego oraz możliwością zadawania i odwzorowywania wszystkich parametrów pracy traka.
4. Dostawy i montażu systemu zasilania (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składającego się ze stacji transformatorowej, układów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej, rozdzielni elektrycznej, kabli zasilających traka - uwzględniającego co najmniej istniejące przyłącza elektryczne, zasilanie silnika głównego o mocy minimum 50 kW oraz zasilanie silników pomocniczych o łącznej mocy do 50 kW.

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 300 dni.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16
Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”
Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:
a) wniosą wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040 0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Zamawiający zwróci wadium:
- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
- niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania umowy, udzielonej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja dobrego wykonania umowy winna być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji zwrotu zaliczki/zaliczek, na wypadek jej/ich wypłacenia przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki/zaliczek winna zostać udzielona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki, winna być wystawiona na kwotę przewidywanej do wypłaty zaliczki/zaliczek.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowie kary umownej z tytułu nie terminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości nie większej niż 0,1% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

5. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

7. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian- na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Odpis z właściwego dla Wykonawcę rejestru.
5. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisująca dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. 1. Cena – waga kryterium: 60%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.
Lp. 3. Okres gwarancji – waga kryterium 20%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium Cena, Termin realizacji i Okres gwarancji wynosi 100 punktów.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60.
Waga tego kryterium: 60%. Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Termin realizacji.
20 pkt. – termin realizacji do 240 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji od 241 do 270 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji powyżej 270 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium Termin realizacji: 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Punkty za kryterium Lp. 3. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Okres gwarancji.
20 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji: 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Zamawiający zastrzega, że minimalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T+G gdzie:
O – Ocena
C – Cena
T – Termin realizacji
G – Okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia:
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wygania określone w części Przedmiot zamówienia i części Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Długa 24
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu
784571028

NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00

Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 zakup i montaż używanych traków w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Zakład Kamieniarski "GRANIT" Hurtownia Nagrobków Tadeusz Książek
Iwaniska, ul. Staszowska nr 21, lok. a, 27-570 Iwaniska
NIP: 8631009233

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.

Zamawiający wstrzymał się od wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił skorzystać zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 z prawa do oględzin przedmiotu zamówienia przed ostatecznym wyborem Wykonawcy.

W trakcie oględzin, które zostaną dokonane u Wykonawcy w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 9:00 Zamawiający może zażądać uruchomienia traków oraz przeprowadzenia próbnego cięcia standardowego bloka granitowego, aby sprawdzić czy oferowane urządzenia są sprawne. Po oględzinach Zamawiający sporządzi protokół stanu technicznego.

O terminie i godzinie oględzin zamawiający poinformuje Wykonawcę.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16-00 - Zakup i montaż używanych traków

Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16-00 - Zakup i montaż używanych traków

Informacje o ogłoszeniu:

Termin składania ofert
do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia
1075609

Status rozstrzygnięcia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ignacego Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i/lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.
Złożona w wersji papierowej oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na

Zamawiającego i zawierającym oznaczenie
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż używanych traków

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest nabycie używanych traków niezbędnych do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 sztuk używanych traków ramowych do cięcia bloków granitowych.
Wykonawca dostarczy i zamontuje na istniejących fundamentach 4 sztuki używanych traków ramowych do cięcia bloków granitowych według poniższych parametrów:
a) długość traków 16,4 m (trak nr 1 i 2), 16,1 m (trak nr 3 i 4)
b) wysokość traków 5,8 m ( trak nr 1, 2, 3 i 4)
c) szerokość traków 3,5 m ( trak nr 1, 2, 3 i 4)
d) traki wraz z wózkami do cięcia (co najmniej 2 wózki do cięcia dla jednego traka), o wymiarach;
e) 3,5 m x 3,5 m ( trak nr 1 i 2)
f) 3,5 m x 3,1 m ( trak nr 3 i 4)
g) Moc silników głównych wszystkich traków powinna być nie mniejsza niż 55 kW dla każdego traka.
h) Dla wszystkich traków odległość od osi koła zamachowego do osi pierwszych słupów powinna wynosić 900 cm.
i) Dla wszystkich traków koła zamachowe powinny być o średnicy nie większej niż 362 cm i szerokości nie większej niż 40 cm.
j) Ciężar każdego traka powinien wynosić około 45 ton.
k) Wahacze wszystkich traków powinny być wykonane metodą odlewania (tłumienie drgań).
l) Dyszle ram wszystkich traków powinny być wykonane z drewna (tłumienie drgań).
m) Wszystkie traki winny być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta.
n) Wszystkie traki powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż przed 1990 rokiem.
o) Wszystkie traki powinny być w dobrym stanie technicznym w zakresie konstrukcji i mechaniki.
p) Wymiary wszystkich traków powinny być dobrane do charakterystyki fundamentów określonej w rysunku Nr S61.001-02.00.00 Fundamenty pod traki-lokalizacja. Rysunek Nr S61.001-02.00.00 zostanie przesłany tylko do zainteresowanych Wykonawców drogą e-mailową lub przesyłką pocztową na koszt zainteresowanego. W celu uzyskania rysunku zainteresowany Wykonawca powinien wysłać prośbę e-mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oznaczając korespondencję „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 60 dni.

Załączniki

Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 3 - Oświadczenia dotyczące oferty i zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:
a) wniosą wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniężnej.
Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 17 1090 2040 0000 0001 3242 1525, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/POIR.03.02.02-00-0943/16.
Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
• po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona
dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.
Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.
b) przedłożą wraz z ofertą dokumentację techniczną i fotograficzną traków, przy czym dokumentacja fotograficzna winna obejmować traki w stanie kompletnym (w całości). Nie dopuszcza się przesłania dokumentacji technicznej i fotograficznej zdemontowanych części wchodzących w skład traka.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą dokumentacji technicznej i fotograficznej traków.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Dokumentacja techniczna i fotograficzna traków.
5. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
6. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Lp. 1. Cena – waga kryterium: 80%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena i czas realizacji zamówienia wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 80 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 80.
Waga tego kryterium: 80%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Termin realizacji.
20 pkt. – termin realizacji zamówienia do 30 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji zamówienia od 31 do 40 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji zamówienia powyżej 40 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 20. Waga tego kryterium: 20%.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T
gdzie:
O – ocena
C – cena
T – termin realizacji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia:
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wygania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „ Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Ignacego Boernera 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki
Numer telefonu
784571028
Fax
412666941
NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00