ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

 Zapytanie ofertowe NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 16-10-2018

Numer ogłoszenia
1139435

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+(48) 733-788-978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż suwnicy zewnętrznej o udźwigu minimum 25 Mg niezbędnej do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej lub używanej suwnicy zewnętrznej o udźwigu minimum 25 Mg wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do jej wykorzystania w działalności operacyjnej Zamawiającego, w szczególności wraz z odbiorem Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku oferty suwnicy używanej, suwnica nie może być starsza niż 30 lat, musi być w bardzo dobrym stanie technicznym (suwnica nie może być skorodowana) oraz dla tego typu suwnicy musi być zapewniony dostęp do części zamiennych na rynku polskim. Wykonawca dostarczy i zamontuje w zakładzie produkcyjnym Spółki suwnicę zewnętrzną o udźwigu minimum 25 Mg charakteryzującą się poniższymi parametrami:
a) Suwnica bramowa - symetryczna
b) Udźwig minimum 25 Mg
c) Rozpiętość suwnicy od 30m do 35m (5m do 7,5m – 20m – 5m do 7,5 m)
d) Szerokość podtorza (odległość pomiędzy główkami szyn jezdnych) - 20 m
e) Ciężar suwnicy do 30 Mg
f) Wysokość podnoszenia od 8 do 9 m
g) Pracująca na torowisku o długości minimum 60m (Przedmiot zamówienia nie obejmuje torowiska)
h) Prędkość podnoszenia w zakresie od 3,5 do 4,0 m/min. oraz funkcja podnoszenia precyzyjnego od 0,5 do 0,7 m/min.
i) Prędkość jazdy wciągarki w zakresie od 20 do 30 m/min. do jazdy szybkiej oraz funkcja jazdy precyzyjnej maksimum 5 m/min.
j) Co najmniej dwie prędkości jazdy suwnicy: od 30 do 35 m/min oraz od 5 do 8m/min.
k) Sterowanie – radiowe

Kod CPV
34954000-9

Nazwa kodu CPV
Suwnice bramowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, a w przypadku kiedy podpisana z wybranym Wykonawcą umowa będzie przewidywać wpłatę zaliczki, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłaty zaliczki. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 45 dni.

Załączniki
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
Załącznik nr 3 - Oświadczenia dotyczące oferty i zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy nie powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.

2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

3. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

4. Dodatkowe warunki: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:

a) wniosą wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040
0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
• po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona
dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

b) W przypadku oferty suwnicy używanej, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą dokumentację techniczną i fotograficzną suwnicy wraz z aktualnymi badaniami i niezbędnymi odbiorami. Wymaga się dokumentów w języku polskim a w przypadku jeżeli dokumentacja suwnicy jest sporządzona w innym języku, wymaga się dołączenia do oferty tłumaczenia dokumentów na język polski. Dokumentacja fotograficzna winna obejmować suwnicę w stanie kompletnym (w całości). Nie dopuszcza się przesłania dokumentacji technicznej i fotograficznej zdemontowanych części wchodzących w skład suwnicy.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą dokumentacji technicznej i fotograficznej suwnicy oraz zaświadczeń z odpowiednich instytucji lub urzędów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin suwnicy przed dokonaniem wyboru Wykonawcy.
Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:

a) wniosą wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040
0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
• po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona
dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.
Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania umowy, udzielonej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja dobrego wykonania umowy winna być wystawiona na kwotę nie większą niż 50% wartości oferty.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji zwrotu zaliczki/zaliczek, na wypadek jej/ich wypłacenia przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki/zaliczek winna zostać udzielona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki, winna być wystawiona na kwotę przewidywanej do wypłaty zaliczki/zaliczek.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowy kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości nie większej niż 0,2% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

a) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
• W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
• W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
c) Warunki zmian:
• Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
• Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
• Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Dokumentacja techniczna, fotograficzna oraz, w przypadku oferty suwnicy używanej, badania i odbiory suwnicy.
5. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
6. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.
Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

Lp. 1. Cena – waga kryterium: 70%.
Lp. 2. Okres gwarancji – waga kryterium 30%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena i okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 70 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 70.
Waga tego kryterium: 70%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji.
30 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji: 30.
Waga tego kryterium: 30%.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+G
gdzie:
O – ocena
C – cena
G – okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.
Wykluczenia
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Ignacego Boernera 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu
784571028

NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00