ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż maszyny do paserowania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż maszyny do paserowania

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
12-06-2018

Numer ogłoszenia
1111089

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być dostarczona wyłącznie w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Złożona oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie.
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż maszyny do paserowania

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa i montaż maszyny do paserowania niezbędnej do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowej maszyny do paserowania (cięcia) bloków granitowych przy użyciu lin diamentowych. Maszyna będzie służyć do odcinania tzw. oflisów wraz z jedną płytą oraz do wyrównywania bloków granitowych. Wykonawca dostarczy i zamontuje w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego maszynę do paserowania charakteryzującą się poniższymi parametrami:
a) Średnica kół prowadzących linę tnącą: minimum 2,2 m
b) Prędkość liny: 0 – 40 m / sek
c) Maksymalne wymiary bloka przeznaczonego do wyrównania maszyną: 2,5 m x 2,5 m x 4,0 m
d) Możliwość cięcia dwoma linami podczas jednego cyklu pracy
e) Oddzielny system naciągu dla każdej liny do cięcia
f) Możliwość regulacji odstępu pomiędzy linami do cięcia
g) Automatyczne sterowanie napędów i prędkości opadania lin diamentowych

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, a w przypadku kiedy podpisana z wybranym Wykonawcą umowa będzie przewidywać wpłatę zaliczki, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłaty zaliczki. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 210 dni.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16
Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy wniosą wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040 0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/05/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.

Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawy i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

a) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
• W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
• W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
c) Warunki zmian:
• Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
• Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
• Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
5. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Lp. 1. Cena – waga kryterium: 60%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.
Lp. 3. Okres gwarancji – waga kryterium 20%

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium Cena, Termin realizacji i Okres gwarancji wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60.
Waga tego kryterium: 60%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Termin realizacji.
20 pkt. – termin realizacji zamówienia do 120 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji zamówienia od 121 do 180 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji zamówienia powyżej 180 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Punkty za kryterium Lp. 3. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Okres gwarancji.
20 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji : 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Zamawiający zastrzega, że minimalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T+G
gdzie:
O – Ocena
C – Cena
T – Termin realizacji
G – Okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wymagania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Długa 24
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki
Numer telefonu
784571028
NIP
6612367077
Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00

Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

MC DIAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
Al. Lotników 12,
02-668 Warszawa
NIP: 526-020-34-29

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków

Zapytanie ofertowe NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia
1092525

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i/lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.
Złożona w wersji papierowej oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego i zawierającym oznaczenie;
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazania do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
Przyjmowanie przesyłek listowych przez Zamawiającego jest dokonywane wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup i montaż dodatkowych maszyn i urządzeń do traków, narzędzi do traków, sterowania oraz zasilania traków, niezbędnych do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych”.

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z następujących głównych elementów:
1. Dostawy i montażu nowych zestawów (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składających się z ramy, wahaczy, systemu chłodzenia, systemu mocowania brzeszczotów tnących, systemu napędu pionowego ruchu wahaczy, systemu hydraulicznego naprężania brzeszczotów oraz dodatkowego osprzętu niezbędnego do realizacji tego elementu zamówienia.
2. Dostawy i montażu narzędzi (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składających się z kompletu narzędzi diamentowych do cięcia bloków granitu.
3. Dostawy i montażu systemu sterowania (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składającego się z automatyki i sterowania z wizualizacją pracy traka i zadanych parametrów na panelu sterowania, z możliwością sterowania automatycznego i ręcznego oraz możliwością zadawania i odwzorowywania wszystkich parametrów pracy traka.
4. Dostawy i montażu systemu zasilania (oddzielnie dla każdego z czterech traków wyspecyfikowanych w części Podstawowe dane traków) składającego się ze stacji transformatorowej, układów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej, rozdzielni elektrycznej, kabli zasilających traka - uwzględniającego co najmniej istniejące przyłącza elektryczne, zasilanie silnika głównego o mocy minimum 50 kW oraz zasilanie silników pomocniczych o łącznej mocy do 50 kW.

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 300 dni.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16
Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”
Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”
Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:
a) wniosą wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w formie pieniężnej.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 87 1090 2040 0000 0001 3557 7227, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Zamawiający zwróci wadium:
- wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
- niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.

Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.

Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji dobrego wykonania umowy, udzielonej przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja dobrego wykonania umowy winna być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, może zostać zobowiązany w zawieranej z nim umowie do przedłożenia gwarancji zwrotu zaliczki/zaliczek, na wypadek jej/ich wypłacenia przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki/zaliczek winna zostać udzielona przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, zaakceptowanych przez Zamawiającego i o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. Gwarancja zwrotu zaliczki, winna być wystawiona na kwotę przewidywanej do wypłaty zaliczki/zaliczek.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie do zawieranej z Wykonawcą umowie kary umownej z tytułu nie terminowego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w wysokości nie większej niż 0,1% wartości netto kontraktu za każdy 1 dzień opóźnienia względem podanego terminu wykonania zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

5. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

7. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian- na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Odpis z właściwego dla Wykonawcę rejestru.
5. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisująca dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Lp. 1. Cena – waga kryterium: 60%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.
Lp. 3. Okres gwarancji – waga kryterium 20%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium Cena, Termin realizacji i Okres gwarancji wynosi 100 punktów.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 60.
Waga tego kryterium: 60%. Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Termin realizacji.
20 pkt. – termin realizacji do 240 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji od 241 do 270 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji powyżej 270 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium Termin realizacji: 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Punkty za kryterium Lp. 3. Okres gwarancji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Okres gwarancji.
20 pkt. – okres gwarancji co najmniej 48 miesięcy
10 pkt. – okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy
0 pkt. – okres gwarancji poniżej 36 miesięcy
Maksymalna ilość punktów w kryterium Okres gwarancji: 20.
Waga tego kryterium: 20%.

Zamawiający zastrzega, że minimalny oczekiwany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zaproponowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T+G gdzie:
O – Ocena
C – Cena
T – Termin realizacji
G – Okres gwarancji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia:
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wygania określone w części Przedmiot zamówienia i części Warunki udziału w postępowaniu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Długa 24
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki

Numer telefonu
784571028

NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00

Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 zakup i montaż używanych traków w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Zakład Kamieniarski "GRANIT" Hurtownia Nagrobków Tadeusz Książek
Iwaniska, ul. Staszowska nr 21, lok. a, 27-570 Iwaniska
NIP: 8631009233