Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.

Zamawiający wstrzymał się od wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił skorzystać zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 z prawa do oględzin przedmiotu zamówienia przed ostatecznym wyborem Wykonawcy.

W trakcie oględzin, które zostaną dokonane u Wykonawcy w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 9:00 Zamawiający może zażądać uruchomienia traków oraz przeprowadzenia próbnego cięcia standardowego bloka granitowego, aby sprawdzić czy oferowane urządzenia są sprawne. Po oględzinach Zamawiający sporządzi protokół stanu technicznego.

O terminie i godzinie oględzin zamawiający poinformuje Wykonawcę.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16-00 - Zakup i montaż używanych traków

Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16-00 - Zakup i montaż używanych traków

Informacje o ogłoszeniu:

Termin składania ofert
do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia
1075609

Status rozstrzygnięcia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być dostarczona w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Ignacego Boernera 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i/lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.
Złożona w wersji papierowej oferta powinna być umieszczona w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na

Zamawiającego i zawierającym oznaczenie
Damian Atroszczak
„Oferta dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16, NIE OTWIERAĆ.”
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Damian Atroszczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 733 788 978

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup i montaż używanych traków

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: ostrowiecki Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest nabycie używanych traków niezbędnych do realizacji projektu pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 sztuk używanych traków ramowych do cięcia bloków granitowych.
Wykonawca dostarczy i zamontuje na istniejących fundamentach 4 sztuki używanych traków ramowych do cięcia bloków granitowych według poniższych parametrów:
a) długość traków 16,4 m (trak nr 1 i 2), 16,1 m (trak nr 3 i 4)
b) wysokość traków 5,8 m ( trak nr 1, 2, 3 i 4)
c) szerokość traków 3,5 m ( trak nr 1, 2, 3 i 4)
d) traki wraz z wózkami do cięcia (co najmniej 2 wózki do cięcia dla jednego traka), o wymiarach;
e) 3,5 m x 3,5 m ( trak nr 1 i 2)
f) 3,5 m x 3,1 m ( trak nr 3 i 4)
g) Moc silników głównych wszystkich traków powinna być nie mniejsza niż 55 kW dla każdego traka.
h) Dla wszystkich traków odległość od osi koła zamachowego do osi pierwszych słupów powinna wynosić 900 cm.
i) Dla wszystkich traków koła zamachowe powinny być o średnicy nie większej niż 362 cm i szerokości nie większej niż 40 cm.
j) Ciężar każdego traka powinien wynosić około 45 ton.
k) Wahacze wszystkich traków powinny być wykonane metodą odlewania (tłumienie drgań).
l) Dyszle ram wszystkich traków powinny być wykonane z drewna (tłumienie drgań).
m) Wszystkie traki winny być tego samego typu i pochodzić od tego samego producenta.
n) Wszystkie traki powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż przed 1990 rokiem.
o) Wszystkie traki powinny być w dobrym stanie technicznym w zakresie konstrukcji i mechaniki.
p) Wymiary wszystkich traków powinny być dobrane do charakterystyki fundamentów określonej w rysunku Nr S61.001-02.00.00 Fundamenty pod traki-lokalizacja. Rysunek Nr S61.001-02.00.00 zostanie przesłany tylko do zainteresowanych Wykonawców drogą e-mailową lub przesyłką pocztową na koszt zainteresowanego. W celu uzyskania rysunku zainteresowany Wykonawca powinien wysłać prośbę e-mailową pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oznaczając korespondencję „ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16”.

Kod CPV
42000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 60 dni.

Załączniki

Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 2 - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami
Zapytanie ofertowe NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - załącznik 3 - Oświadczenia dotyczące oferty i zamówienia

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Wiedza i doświadczenie
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Potencjał techniczny
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy posiadający uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał osobowy i techniczny do terminowego wykonania zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy których sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą podpisanego przez Wykonawcę Załącznika nr 2 „ Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami” oraz Załącznika nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.

Dodatkowe warunki
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy którzy:
a) wniosą wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie pieniężnej.
Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień składania ofert. Liczy się data uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 17 1090 2040 0000 0001 3242 1525, tytułem: „Wadium do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/12/2017/POIR.03.02.02-00-0943/16.
Zamawiający zwróci wadium:
• wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, dostawie i montażu u Zamawiającego całości przedmiotu zamówienia.
• niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
• po podpisaniu umowy na warunkach określonych w ofercie nie dokona
dostawy i montażu całości przedmiotu zamówienia.
Za spełnienie warunku wniesienia wadium Zamawiający uzna wyciąg bankowy z rachunku bankowego Zamawiającego, na który wadium winno zostać wpłacone.
b) przedłożą wraz z ofertą dokumentację techniczną i fotograficzną traków, przy czym dokumentacja fotograficzna winna obejmować traki w stanie kompletnym (w całości). Nie dopuszcza się przesłania dokumentacji technicznej i fotograficznej zdemontowanych części wchodzących w skład traka.
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna przedłożenie wraz z ofertą dokumentacji technicznej i fotograficznej traków.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postepowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.
3. Warunki zmian:
a) Inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego
b) Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych,
c) Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Załącznik nr 1 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”.
2. Wypełniony Załącznik nr 2 „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami”.
3. Wypełniony Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące oferty i zamówienia”.
4. Dokumentacja techniczna i fotograficzna traków.
5. Odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru.
6. Oryginał pełnomocnictwa, o ile osobą wystawiającą ofertę i podpisującą dokumenty/oświadczenia jest pełnomocnik.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Lp. 1. Cena – waga kryterium: 80%.
Lp. 2. Termin realizacji – waga kryterium 20%.

Łączna maksymalna liczba punków za kryterium cena i czas realizacji zamówienia wynosi 100 pkt.

Punkty za kryterium Lp. 1. Cena zostaną obliczone według następującego wzoru:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 80 = liczba punktów
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 80.
Waga tego kryterium: 80%.
Do oceny brana będzie pod uwagę łączna wartość oferty netto.

Punkty za kryterium Lp. 2. Termin realizacji zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:
Liczba punktów Termin realizacji.
20 pkt. – termin realizacji zamówienia do 30 dni roboczych
10 pkt. – termin realizacji zamówienia od 31 do 40 dni roboczych
0 pkt. - czas realizacji zamówienia powyżej 40 dni roboczych
Maksymalna ilość punktów w kryterium czas realizacji zamówienia: 20. Waga tego kryterium: 20%.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+T
gdzie:
O – ocena
C – cena
T – termin realizacji

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia:
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko oferty i Wykonawcy spełniający w całości wygania określone w części „Przedmiot zamówienia” i „ Warunki udziału w postępowaniu”. Zamawiającemu przysługuje prawo do odrzucenia oferty jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem ofertowym. Ponadto, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Ignacego Boernera 6
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie , ostrowiecki
Numer telefonu
784571028
Fax
412666941
NIP
6612367077

Tytuł projektu
„Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.”
Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0943/16-00

Umowa o dofinansowanie – kredyt na innowacje technologiczne

4 października 2017 roku Granit-Color Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie – tzw. kredyt na innowacje technologiczne, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Instytucją Wdrażającą kredyt na innowacje technologiczne jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Inwestycja została zlokalizowana w województwie świętokrzyskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem projektu jest wdrożenie do działalności firmy Granit-Color Sp. z o.o. proekologicznej, ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych.

Całkowity koszt projektu to 13 319 757,13 PLN, koszty kwalifikowane: 11 354 972,13 PLN, wysokość premii technologicznej: 6 000 000,00 PLN

Więcej informacji o Kredycie na innowacje technologiczne
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/